Skip to content
:: Hem
1E. Öppet garage med passiva IR-detektorer

Dagsljusrelaterad dynamisk belysningsstyrning i fyra områden med dimbara armaturer för lysrör eller LED
Alla applikationer passar system med LED armaturer!

Analog 1-10 V och DSI

 

Förutsättningar
I garage med flera plan eller parkeringshus med öppningar ut i det fria är det lämpligare att använda den passiva IR-teknologin. Det gör det även möjligt att dela upp större garage i olika områden för att slippa tända upp områden som inte besöks. Den här applikationen visar ett garageplan som är uppdelat i fyra områden, styrda var för sig.
Vid infart svänger fordonen vänster eller höger och tänder därmed upp aktuell sida och område. Placeringen av detektorerna är mycket viktig.

Ljuskällor
Ljuskällorna i den här applikationen kan vara dimbara armaturer för lysrör eller LED, analog (1–10 V) eller DSI-styrning. (DSI fr o m NV-4T v2.1).

Placering av detektorer
I detta exempel är linserna utbytta mot nr 41 och nr 45. Räckvidden för dessa linser är 41 respektive 58 meter samt två långtseende fält som når upp till 83 m. Öppningsvinkeln är 90°. Detta betyder att den skall placeras i hörn och avskärande framför ingångar så att passage kommer att ske i 90° mot avkänningsfälten.

Exemplet ger en god inblick i hur man optimerar placeringen av detektorerna. Studera gärna avsnittet "Placering av detektorer" i denna handbok för att undvika felplacering och därmed en försämrad detektering.

Installationen av detektorerna sker med enklast möjliga kabeltyp EKKX 1 x 4 x 0,25 mm². Samtliga detektorer kopplas parallellt till likriktaren EXE-2000 även om de ingår i olika områden. För injustering av IR-detektorerna och nivåväljaren hänvisas till manualen som bifogas med detektorn eller till handboken.

Styrsystem
Vid nybyggnation eller renovering när det finns möjlighet att välja dimbara armaturer, är det viktigt att utföra anläggningen enligt principen dynamisk belysningsstyrning, för att få en låg energianvändning och låga underhållskostnader.

Principen är djupare beskriven i handbokens kapitel "Dynamisk belysningsstyrning". Tekniken kan användas både vid akustisk styrning och styrning via IR-detektorer. Se kopplingsexempelt på nästa sida. Med NV-4T kan dimbara lysrörsarmaturer styras i fyra ljusnivåer.

 

 

De viktigaste fördelarna med dynamisk belysningsstyrning är:

  • Ett jämt fördelat grundljus utan extra armaturer som lyser till 100 procent.
  • Möjlighet att spara 20–25 procent under drift.
  • Lägre arbetstemperatur i armaturerna med åtföljande längre livslängd.
  • Minskat antal tändningar och lägre tillförd effekt minskar slitaget på lyspulvret med åtföljande längre livslängd på ljuskällorna.
  • Möjlighet att slippa följa ljuskälletillverkarnas rekommendationer för brinntider, vilket drastiskt minskar drifttiderna och ökar besparingen.

Ytterligare fördelar finns att vinna genom att välja armaturer med energieffektiva ljuskällor som t.ex. LED.

Belysningen växlar med hjälp av en ljussensor mellan ett "dagprogram" och ett "nattprogram" i NV-4T. På dagtid är ljusnivån justerad till ca 80 procent och efter mörkrets inbrott är nivån ca 30 procent vid närvaro. Det gör att ögonen lättare anpassar sig till ljuset vid in- och utpassage i garaget. Energibesparingen är dessutom ca 20 procent under drift på dagtid och ca 70 procent på kvälls- och nattetid med tänd belysning. Då närvaron upphör (dag- och nattetid) dämpas belysningen först till ca 2 procent grundljus och efter ca 1–2 timmar släcks belysningen helt så att tomgångsförlusterna elimineras.

Förvärmningsfunktion
I öppna parkeringshus ansluts en temperaturgivare. Släckningen blockeras när temperaturen är + 5°C eller lägre. Det innebär att grundljuset förblir tänt med 2 procent.

 

Se effektförbrukningsdiagrammet längre ner!

(klicka för större bild)

Uppgifter för strömbudget
Produkt Maximal
strömförbrukning (mA)
Maximal effekt (W)
IR-detektor PD-2200 25 0,3
Nivåväljare NV-4T 70
0,8

Produkt
IR-detektor PD-2200
Likriktare EXE-2000
Nivåväljare NV-4T
Ljussensor LS-10
Temperaturgivare
Lins 41
Lins 45
Best. nr
13140
18108
13171
13100
13171E
13031-41
13031-45
E-nr
13 060 20
13 060 22
13 060 66
13 060 16

13 060 44


 Kopplingsschema för ett av fyra områden.

  

Belysningsstyrning enlig ljuskälletillverkarnas rekommendationer jämfört med Extronics system.

formular.png linsbibliotek.pngLadda ner broschyr