Skip to content
:: Hem arrow Akustiska detektorer
Akustisk detektering

Akustisk detektor AD-36 DL för DALI


AD-36 DL är närvarodetektor för energibesparande styrning av DALI-armaturer. Detektorn lyssnar på ljud inom två olika frekvensområden som analyseras för detektering av närvaro. Belysningen tänds av de ohörbara ”infraljud” med låga frekvenser 1 - 3 Hz (LF) som t.ex. uppstår när en dörr öppnas. Belysningen hålls sedan tänd av högre ljudfrekvenser 4 - 25 kHz (HF) från fotsteg, tal och andra ljud som kan bekräfta närvaron. Huvudfunktionen är automatisk tändning, dimring och släckning av belysningen vid närvaro respektive tom lokal.

Detektorn levereras förinställd för DALI-BROADCAST och DIRECT LEVEL, vilket ger en snabb och enkel installation. Med denna inställning styr detektorn alla armaturer på DALI-slingan till förprogrammerade ljusnivåer. De här funktionerna kan ändras för att skapa belysningsgrupper och andra ljusnivåer.


(klicka för större bild)

Eftersom AD-36 DL är en akustisk detektor kan den ”lyssna runt hörn” och detektera närvaro i rum med avskärmande inredning. Ett krav är att lokalen är sluten och tillträde sker genom att en dörr öppnas. Varje applikation kräver utvärdering med hänsyn till omgivande ljud och akustiken i lokalen.

Den akustiska detektorn kan även användas som en hjälpdetektor i kombination med IR-detektering. Den kan t.ex. användas för att tända belysningen då ingången är dold för IR-detektorn. AD-36 DL är då inställd för detektering av endast låga frekvenser (LF).

 

Lokaler där AD-36 DL är lämplig

 • Trapphus
 • Omklädningsrum
 • Duschrum
 • Vinklade korridorer
 • Lagerlokaler
 • Garage m.m.


(klicka för större bild)


Teknisk specifikation:
Detekteringsomde: Max. räckvidd 20 - 25 m radie beroende på lokal och inredning.
Detektor: Mikrofon lyssnar på infraljud (LF) och hörbara ljud (HF).
Spänning: Matas av en DALI-drivare via DALI-bussen.
Ström: Max. 15 mA.
Matt (BxHxD): 84 x 84 x 35 mm.
Färg: Vit
   

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
AD-36 DL 13151 13 060 82
Produktblad / manual:    
AD-500/600 AD-36 DL - produktblad    
AD-36 DL - manual
   

NYA APPLIKATIONSEXEMPEL FÖR DALI I PROJEKTERINGSGUIDEN

 


Akustisk detektor AD-500/600

 Akustisk detektor som avlyssnar och analyserar två skilda frekvensområden. Detektorn är lämpad för styrning av belysning och har två växlande reläutgångar.
Det finns två versioner av detektorn.
AD-500 har metallapsling och inbyggd mikrofon. I kapslingen finns en DIN-skena (70 mm) med plats för fem moduler (90 mm), höjd 75 mm, t.ex. en kontaktor som kan krävas för styrning av lysrörsarmaturer.
AD-600 har plastkapsling för montage på DIN-skena och saknar inbyggd mikrofon. I övrigt är detektorerna identiska. En eller flera extra mikrofoner kan anslutas till båda versionerna.

Frekvenserna som avlyssnas ligger både inom och utom (infarljud) det hörbara området skilda åt genom ett frekvensband där detektorn är nästintill döv eller i varje fall mycket hårt dämpad. Frekvensbandet motsvarar de "stomljud" som förekommer i en byggnads konstruktion. Detta för att motverka obefogade detekteringar.

Tändningen initieras av den ohörbara infraljud som genereras när någon dörr påverkas. Funktionen är så snabb att det är tänt innan dörrbladet förflyttats sin tjocklek. Man märker inte att det varit släckt.

Genom detektering av de speciella ljud som genereras av steg och vissa karaktäristiska frekvenser i det mänskliga talet "S"-ljud erhålls en fortsatt detektering.

Signalerna från den dubbla detekteringstekniken sammanförs i en mikroprocessor där även andra villkor sammanvägs. Det kan vara information från ljussensor, signaler från passagesystem, styrning från andra typer av detektorer, manuella belysningsknappar etc.

A D-500/600 har 5 ingångar vilka behandlas på olika sätt

 • Ljussensoringång
 • Detektoringång 1
 • Detektoringång 2
 • Ljudingång för högfrekvent ljud (HF)
 • Ljudingång för lågfrekvent ljud, sk infraljud (LF)


Detekteringsområde

Storleken på detekteringsområdet kan variera med hänsyn till de akustiska förhållandena. Optimalt fungerar detektorn i slutna utrymmen där tillträde sker via dörrar.
En radie på upp till 25 m runt varje mikrofon/detektor kan vara en vägledning vid dimensionering. Vid tveksamhet kan praktiska prov vara en vägledning för dimensionering.

AD-600 för montering på DIN-skena har ingen inbyggd mikrofon.

Använd separat kontaktor vid anslutning av lysrör & större induktiva laster.

Teknisk specifikation:
Spänning: 230 VAC.
Egen förbrukning: Max 9 VA/5 VA utan extern last.
Max belastning: 250 V/5 A resistiv last per reläutgång.
Mått: 227 x 140 x 90 mm. (AD-500)
104 x 91 x 76 mm (AD-600)
Färg: Vit (AD-500), grå (AD-600)
   

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
AD-500, 230 VAC (plåtkapslad) 13095 13 060 10
AD-600, 230 VAC (för DIN-skena, 6 moduler) 13091 13 060 12
Manual:    
AD-500/600 AD-500/600    

 

projguide.png

 


AD-260 extra mikrofon till AD-500/600

 Mikrofonerna skall kopplas till detektorn AD-500/600.
De används alltid till AD-600, som normalt placeras i en elcentral. Den inbyggda mikrofonen kan inte detektera närvaron därför att skåp och dörrar dämpar ljudet för mycket. Upp till 6 extra mikrofoner kopplas till både AD-500 och AD-600, när den lokal som detekteras är större än vad en mikrofon klarar av. Flera mikrofoner kan även användas när detekteringen skall ske med hög känslighet t. ex i bibliotek. Genom att använda flera mikrofoner kan känsligheten i varje mikrofon ställas ner. Detekteringsförmågan i lokalen blir ändå hög genom att flera mikrofoner används och systemet blir mindre känsligt för störningar.
AD-260 finns i två utföranden, AD-260 P och U. AD-260U har plastkapsling för montage i en infälld apparatdosa eller för utanpåliggande montage. Den andra har metallkapsling (P). Gemensamt är att känsligheten kan ställas i mikrofonen, separat för HF- och LF-områdena.

AD-260P, AD260U

Teknisk specifikation:
Spänning: 12 VDC
Ström: 22 mA
Mått: 94 x 73 x 29 mm AD-260P
84 x 84 x 37 mm AD-260U
Färg: Vit
   

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
AD-260P, plåt 13105 13 060 17
AD-260U, plast 13106 13 060 15
Manual:    
AD-260 13105_13106 - AD-260 (version 6)    

projguide.png


Akustisk hjälpdetektor PD-22LF

 Den första närvarodetektorn som kombinerar akustisk- och IR-detektering.

Hjälpdetektorn PD-22LF är avsedd att användas i kombination med IR-detektorn PD-2200 i svårdetekterade slutna lokaler och styra HF-armaturer med 1 - 10 V. Den kan användas vid detektering i slutna lokaler (med dörrar) där det inte går att detektera hela lokalen med en IR-detektor. Den är konstruerad för att monteras i IR-detektorns kapsling med detektorns plint.

Hjälpdetektorn PD-22LF består av en akustisk detektor som detekterar låga frekvenser (LF, 0-3 Hz) och en nivåväljare. Nivåväljaren växlar mellan normalljusnivån, ca 80 procent och grundljusnivån, ca 2 procent.

Funktion i kombination med IR-detektorn PD-2200
Vid inträde i lokalen tänds belysningen till normalnivå av den akustiska hjälpdetektorn eller av IR-detektorn. Den akustiska hjälpdetektorn detekterar de infraljud (0 - 3Hz) som uppstår när någon dörr öppnas. Den akustiska detektorn har fördelen att även detektera inträde i trapphallen genom dörrar som är dolda för IR-detektorn.
Belysningen förblir tänd på normalnivå så länge som närvaro detekteras av IR-detektorn, plus en fördröjning som är ställbar med en bygel på hjälpdetektorn (2 sek, 10 sek, 30 sek, 1 min eller 5 min). Därefter dämpas belysningen till en grundljusnivån som beror på armaturerna och kan variera mellan 1-10 procent. Grundljuset lyser tills nästa gång någon går in i lokalen.

Applikationsexempel med PD-22LF 4C. Våningsplan i trapphus Tryck här!

Teknisk specifikation:
Spänning: 10 - 15 VDC
Ström: 40 mA vid 13,8 VDC, totalt för PD-22LF och PD-2200.
Lysdiod: Grön, indikerar akustiska detektorns detektering.
Mått: 62 x 44 x 50 mm.
Färg: Vit (AD-500), grå (AD-600)
Kapsling:
IP42

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
PD-22LF
13134 13 060 72
Manual:    
PD-22LF PD-22LF    

 

projguide.png

 

 


Akustisk hjälpdetektor AD-300

AD-300 är en akustisk detektor som bara lyssnar på mycket låga, ohörbara frekvenser (infraljud 0 - 3 Hz). Dessa låga frekvenser uppstår t. ex när dörrar öppnas vilket utnyttjas för AD-300´s användning. För alla andra ljud är detektorn döv. Funktionen är så snabb att det är tänt innan dörrbladet förflyttats sin tjocklek. Man märker inte att det varit släckt. AD-300 skall ses som en "hjälpdetektor" som höjer kom- forten genom att åstadkomma en tidig tändning i kombination med andra system.
Se applikationsexempel - korridor 2.
Vid detektering drar det inbyggda växlande relät. Relär förblir draget den tid som ställts in på den inbyggda timern.

Användningsområden

Eftersom detektorns arbetsprincip bygger på ljud så kan den "lyssna runt hörn" och i rum med avskärmande inredning. För att tekniken skall fungera krävs att lokalen är avgränsad med dörrar som normalt är stängda och att det ej är skjutdörrar.

AD-300 är lämplig att använda där det finns "dolda dörrar" som inte detekteras av IR-detektorerna. Med hjälp av AD-300 tänds belysningen direkt när någon av dörrarna öppnas. Ett a

pplikationsområde kan t. ex vara hotellkorridorer. AD-300 har vit plastkapsling för infälld eller utanpåliggande montering

Teknisk specifikation:
Spänning: 12 VDC
Ström: 15 mA i vila. 35 mA max.
Max belastning: 30 V /1A
Mått: 84 x 84 x 35 mm.
Kapslingsutförande: Plastkapsling för infälld montering i 67 mm standard apparatdosa eller för utanpåliggande montering.
Färg: Vit
   

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
AD-300, utanpåliggande 13126 13 060 40
Manual:    
AD-300 AD-300    

 

projguide.png


Akustisk hjälpdetektor AD-350

 AD-350 är en akustisk detektor avsedd för styrning av belysning. Den lyssnar bara på ett begränsat frekvensområde mellan ca 3 och 7 kHz (t.ex. tal och stegljud) och tänder belysningen när ljud inom det angivna frekvensområdet detekteras. Vid detektering av ljud inom detta frekvensområde drar det inbyggda växlande relät. Reläet förblir draget under detekteringstiden plus den tid som ställts in på den inbyggda timern.

Användningsområden

Eftersom detektorns arbetsprincip bygger på ljud så kan den "lyssna runt hörn" och i rum med avskärmande inredning. Ofta används AD-350 därför som komplement till IR-detektorer för att säkerställa att belysningen förblir tänd vid närvaro. Belysningen hålls tänd så länge som ljud detekteras (steg, prat o.s.v.) plus den inställda tidsfördröjningen. Akustisk detektering gör det således möjligt att styra belysning och fläktar i utrymmen som det tidigare inte varit tekniskt möjligt eller ekonomisk försvarbart att styra med annan teknik.

Detekteringsområde

Storleken på detekteringsområdet kan variera med hänsyn till de akustiska förhållandena. Vid tveksamhet kan praktiska prov vara en hjälp för dimensionering. I många fall överträffar verkligheten teorin.

Teknisk specifikation:
Spänning: 12 VDC
Ström: 15 mA i vila. 35 mA max.
Max belastning: 30 V /1A
Mått: 84 x 84 x 35 mm.
Kapslingsutförande: Plastkapsling för infälld montering i 67 mm standard apparatdosa eller för utanpåliggande montering.
Färg: Vit
   

Produkt: Beställningsnr: E-nr:
AD-350 13130 13 060 41
Manual:    
AD-350 AD-350    


projguide.png ytterligare-info.png